top of page

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

 

Algemeen

 

AssurantieAdvies Jonker besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 

Wanneer AssurantieAdvies Jonker hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat AssurantieAdvies Jonker de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. AssurantieAdvies Jonker aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door AssurantieAdvies Jonker niet geverifieerd.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

 

AssurantieAdvies Jonker behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

bottom of page